2010

Arte Mundi trở thành doanh nghiệp nhượng quyền của Shanghai Expo cung cấp các sản phẩm nội thất cho Expo và nhận được “Giải thưởng Đóng góp Đặc biệt”.